Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

DRASELNÁ SŮL

Obal draselná sůl
74.49 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

DRASELNÁ SŮL - draselné hnojivo chloridového typu

Draselná sůl je univerzální draselné hnojivo používané k odstranění nedostatku jedné z hlavních živin pro výživu rostlin - draslíku. Draslík ve výživě rostlin podporuje tvorku cukrů, vitamínů, škrobů a celulózy. Draslík podporuje využití půdní zásoby dusíku. Draslík ovlivňuje vodní režim života rostlin, zvyšuje mrazuodolnost rostlin. Draselná sůl je chlorid draselný s obsahem draslíku přepočteným na oxid 60 %. Je tvořena krystalky nebo granulována v barvě bílé, bílošedé nebo načervenalé. Hnojivo obsahuje vodorozpustný draslík bez dalších balastních příměsí.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Použití

Draselná sůl je hnojivo, které se používá k základnímu hnojení. Přihnojení travních porostů se provádí v předjaří nebo po sečích. Jeho použití je nevhodné k rostlinám citlivým na chloridovou formu draslíku.

Technické parametry

draslík jako vodorozpustný K2O v %min. 59,5
vlhkost v %max. 1,0

Doporučené dávkování

brambory390 - 450 g/10m2
petržel, květák, špenát100 - 150 g/10m2
celer, kedlubny, kapusta, mrkev, salát, zelí150 - 200 g/10m2
mladé stromky100 - 300 g/10m2
plodné stromy300 - 600 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Obsah/obal odstraňte předáním autorizované osobě k likvidaci

Ozvěte se nám