Agro
Tractor

Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

DAM (Polsko)

Kapalné hnojivo DAM 30 % N

DAM 390 je roztok dusičnanu amonného a močoviny s průměrným obsahem 30 % hmotnostních dusíku, z toho 1/4 ve formě amonné, 1/4 ve formě dusičnanové a 1/2 ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo DAM 390 při optimálním složení 42,2 % dusičnanu amonného, 32,7% močoviny a 25,1 % vody obsahuje ve 100 litrech roztoku 39 kg dusíku a má při teplotě 250 °C hustotu 1300 kg/m3, vysolovací teplota je -100 °C. Při eventuální krystalizaci však nezvětšuje objem a neohrožuje tak skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad 0 °C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku. Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (N-Tester, rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny. Ve specifických případech lze DAM 390 použít k základnímu hnojení, ale je určen především k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy a podobně) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha a u většiny dvouděložných rostlin). V případě ředění DAMU je nutné dodržet minimální ředění 1 díl DAMU a 7 dílů vody. Při menším ředění může dojít k popálení porostu!!! DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Ozvěte se nám