Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

nový ODREZOVAČ

Obal nový ODREZOVAČ
4.23 MB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
185.82 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
90.23 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

NOVÝ TROJNÁSOBNĚ ÚČINNÝ ODREZOVAČ

Trojnásobně účinný jednolázňový bezoplachový přípravek k ochraně kovových povrchů. To je náš nový ODREZOVAČ, který hravě odstraní rez. Máte doma pěkné, ale rezavé kovové předměty, např. květináče, které byste si chtěli umístit na novou venkovní terasu? S pomocí nového ODREZOVAČe se rzi zbavíte jedna radost. Přečtěte si, jak jednoduše se náš nový bezoplachový ODREZOVAČ používá.

Informace pro obchodníky

Nový ODREZOVAČ je pro malospotřebitele balen po 500 ml. Obchodním balením odstraňovače rzi určeného pro malospotřebitele je karton obsahující 15 ks balení, kartony jsou paletizovány po 50 kusech. Pro podnikatele, výrobce a údržbáře je výrobek dodáván v PE barelech o objemu 50 litrů.

Použití

Trojnásobně učinný bezoplachový ODREZOVAČ je jednolázňový přípravek k ochraně železných povrchů před korozí, resp. k jejímu odstranění, je-li jí již povrch poškozen.

Trojnásobně účinný bezoplachový nový ODREZOVAČ v jediné uživatelské lázni:

  1. odstraňuje případnou stávající korozi,
  2. očištěný povrch současně účinně a dlouhodobě chrání tzv. fosfatizací a
  3. zajišťuje vysokou a dokonalou přilnavost nátěrových hmot.

Nový odstraňovač rzi ODREZOVAČ se nanáší nátěrem resp. ponorem dílu do lázně. 500 ml dostačuje k ošetření povrchu velikosti 10 až 35 m2. Ošetřený povrch se bez oplachování ponechá zaschnout. Po zaschnutí se ošetřený povrch dále upravuje nejpozději do 3 měsíců nátěrem nebo nástřikem nátěrových barev a laků (Při aplikaci nátěrových barev musí být povrch čistý, suchý a odmaštěný. Před aplikací speciálních nátěrových systémů - např. dvojsložkových, práškových atp., doporučujeme předem ověřit vzájemnou kompatibilitu systémů).

Bezoplachový nový ODREZOVAČ se nesmí nanášet nástřikem! Pracoviště musí být dostatečně větráno.

Bezpečnostní údaje

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008/ES:

Hořlavá kapalina, Flam. Liq. 3, H226
Nebezpečí při vdechnutí, Asp. tox. 1, H304
Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315
Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, STOT SE 3, H335
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová Expozice, STOT SE 3, H336
Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronicky, Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:

GSH05 korozivníGSH09 nebezpečné pro životní prostředíGSH07 dráždivéGSH02 hořlavéGSH08 nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Obal, typ uzávěru a etiketa odpovídají všem platným právním předpisům o uvádění nebezpečných látek na trh.

Další podrobné údaje o výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listě, který je vypracován podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.

Ozvěte se nám