Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

ČERVOSTOP®

Obal ČERVOSTOP lahev
Obal ČERVOSTOP lahev kanistr
283.3 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
113.56 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
93.62 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

ČERVOSTOP® je účinný prostředek k preventivní ochraně a sanaci dřeva, dřevěných výrobků a staveb, k hubení dřevokazného hmyzu, zejména červotoče, a k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami. Napadl vaši dřevěnou zimní zahradu červotoč? Zlikvidujte ho rychle a efektivě za pomoci ČERVOSTOPu®, jehož použití je velice snadné.

Ošetření dřeva je dlouhodobé až trvalé, přípravek se ve dřevě nerozkládá. ČERVOSTOP® je výhodný pro preventivní ochranu zejména dřevěných staveb vč. trámů vazby a krovů, podlah, nábytku, dřevěných obkladů, ale je účinný i pro sanační ošetření dřeva již napadeného dřevomorkou. Dřevo ošetřené chemickým přípravkem pro likvidaci červotoče nesmí být použito pro výrobu dětských hraček nebo nádobí. Tam, kde ošetřené dřevo přichází do styku s pokožkou, musí být ošetřené dřevo kryto nátěrem tvrdého laku.

Informace pro obchodníky

ČERVOSTOP® se k likvidaci červotoče a dřevokazného hmyzu dodává pro malospotřebitele v PE lahvích o obsahu 1 litr, respektive PE kanystr obsahu 5 litrů s etiketou s návodem. PE lahve jsou kartonizovány po 12 ks, kartony jsou paletizovány po 40 kusech, resp. podle dohody, PE kanystry jsou paletizovány po 96 kusech.

ČERVOSTOP® pro velkospotřebitele je dodáván v PE barelech o obsahu 50 litrů nebo balený podle dohody.

Použití

ČERVOSTOP® se na čisté dřevo, případně dřevo zbavené původního nátěru nanáší neředěný nátěrem, máčením nebo stříkací pistolí.

Pro preventivní ošetření postačí na povrchu dřeva vytvořit ochranný film.
Při sanaci zasažených míst je bezpodmínečně nutné dosáhnout dokonalého prosáknutí přípravku do hloubky vnitřních vrstev dřeva.
Silně zasažené plochy je nutné ošetřit opakovaně vícekrát v časovém intervalu jednoho měsíce. Lze použít i injektáže. Před aplikací je vhodné dřevo navlhčit. Tam, kde ošetřené dřevo bude přicházet do styku s vlhkostí, musí být ošetřená plocha kryta nátěrem.

Dávkování

Plošná spotřeba přípravku je závislá na savosti dřeva, způsobu aplikace a rozsahu napadení.

preventivní ošetření dřeva 1 litrem přípravku4 až 7 m2
ošetření napadeného dřeva 1 litrem přípravku1,5 až 4 m2

Bezpečnostní údaje

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008/ES:

Vážné podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319
Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronicky, Aquatic Chronic 3, H412

Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti:

GSH07 dráždivé

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Obal, typ uzávěru a etiketa odpovídají všem platným právním předpisům o uvádění nebezpečných látek na trh.

Další podrobné údaje o výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listě, který je vypracován podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.

Ozvěte se nám