Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

ZELENÁ SKALICE

Obal zelená skalice 1 kg
281.22 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
161.69 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
76.16 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

ZELENÁ SKALICE - síran železnatý, hnojivo s obsahem železa

Zelená skalice je hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace s aplikací postřikem roztoku na list. Zelená skalice je hnojivo určené pro přihnojování jahodníku, ovocných stromů a stromků, vinné révy, konifer a okrasných trávníků. Zelená skalice je rychle působící hnojivo určené pro doplnění železa ve výživě rostlin během vegetace. Železo je důležitý prvek výživy, ovlivňuje tvorbu chlorofylu, růst, vybarvení a vzhled rostlin. Jeho nedostatek se projevuje zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a vinné révy místním žloutnutím listů s následným poškozením a snížením úrody plodů. Jeho nedostatek se projevuje u okrasných trávníků poškozením zdravotního stavu, vzhledu a tvorbou nežádoucích mechů. Tyto lze s výhodou odstranit aplikací rozpuštěné směsi zelené skalice se síranem amonným.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do sáčků z PE folie s etiketou s uvedeným návodem k použití, hmotnost navážky hnojiva 1 kg nebo podle dohody. Malospotřebitelské sáčky jsou skupinově baleny do papírových pytlů či kartonů a tyto jsou paletizovány. Podle dohody je hnojivo pro pěstitele, zemědělce, vinaře či školkařské závody dodáváno v PE pytlích po 50 kg.

Použití

Železo je důležitou součástí listové zeleni – chlorofylu. Jeho nedostatek se zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a révy vinné projevuje jako tzv. chloróza (žloutenka) Hnojivo má kyselou reakci. Síran železnatý umožňuje hnojením postřikem roztoku na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku železa v rostlinách (chlorózu). Hnojivo má herbicidní vlastnosti, nesmí být, proto použito jinak, než je uvedeno! Síran železnatý v kombinaci s dalšími výrobky (síran amonný a trávníkářský písek) se také používá k hubení mechů a lišejníků v okrasných trávnících.

Technické parametry

železo jako Fe v %min. 17,7 %
síra jako SO42- v %min. 31,5 %

Doporučené dávkování

hnojení postřikem roztoku na list u okrasných rostlin,
ovocných dřevin a révy vinné v červnu
0,2 - 0,4 % roztokem
okrasné a rekreační trávníky spolu se síranem
amonným proti tvorbě mechů
0,2 - 0,4 % roztokem směsi síran amonný 5 dílů + zelená skalice 1 díl

(20 g resp. 40 g hnojiva zelená skalice rozpuštěním v 10 litech vody poskytne 0,2 resp. 0,4% roztok)

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

GSH07 dráždivý

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Nebezpečné složky:

síran železnatý heptahydrát (ES 231-753-5)

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, vždy při zasažení očí a po požití vyhledejte lékařské ošetření. Při vážnějším poškození zdraví konzultujte s Toxikologickým informačním střediskem (TIS) Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 21 PRAHA 1, tel. nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402.

Ozvěte se nám