Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

VÁPNITÝ DOLOMIT DRCENÝ

Obal vápnitý dolomit
161.91 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 13. 6. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

Vápnitý dolomit drcený, hořečnatovápenaté hnojivo

Vápnitý dolomit drcený je hořečnatovápenaté hnojivo, používané téměř pro veškeré plodiny a na všech druzích půd pro hnojení hořčíkem a vápníkem.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a kartónů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg, nebo i volně ložené.

Použití

Vápnitý dolomit zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu a molybdenu. Hnojivo vzhledem na uhličitanovou vazbu hořčíku a vápníku, z níž jsou tyto prvky uvolňovány pozvolna, je určeno k dlouhodobé úpravě půdní kyselosti (pH). Hnojivo zvyšuje množství půdních mikroorganizmů významných pro tvorbu humusu, zlepšuje strukturu a zpracovatelnost půdy. Hnojivo se nepoužívá při pěstování kyselomilných rostlin, např. azalek či rododendronů.

Vápnitý dolomit drcený se aplikuje na povrch půdy záhonů a kolem stromků před jejím rytím, orbou, na travnatých porostech rovnoměrným rozhozením zejména na podzim a v předjaří. Může se přidávat do kompostů. Dávky hnojiva se řídí pH půdy, půdním druhem a nároky pěstovaných plodin.

Technické parametry

obsah CaCO3 + MgCO3 (ve vysušeném vzorku) v %

min. 88,0

z toho MgCO3 (ve vysušeném vzorku)v % rel.

min. 37,5

částice nad 3,15 mm (ve vysušeném vzorku) v %

max. 1,0

částice nad 2 mm (ve vysušeném vzorku) v %

max. 8,0

částice nad 1 mm (ve vysušeném vzorku) v %

max. 38,0

částice pod 0,09 mm (ve vysušeném vzorku) v %

max. 28,0

vlhkost v %

max. 5,0

Doporučené dávkování

Kultura

na 1 m2

zeleninové záhony

120 až 180 g

travnaté plochy

120 až 300 g

ovocné stromy:

výsadba ovocných stromků

180 až 240 g

mladé stromky

60 až 180 g

plodné stromy120 až 240 g

Upozornění: Výrobek nesmí být použit v době, kdy se na porostech vyskytuje medovice, v blízkosti stanovišť včelstev a při silném větru vanoucím ve směru stanovišť včelstev.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prach hnojiva dráždí sliznice, dýchací cesty, oči a pokožku, při delším styku může způsobit i jejich poškození. U citlivých osob může případně způsobit i další vážnější zdravotní potíže. Při práci s tímto hnojivem je nutno dodržovat předpisy o ochraně zdraví při práci. Je třeba zachovávat zásady osobní hygieny a používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí. Pracujte v rukavicích. Při práci s hnojivem nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc:

při zasažení očí: vymývejte alespoň 15 min. oči proudem čisté vody
při požití: bezprostředně po požití vypít alespoň 0,5 l pitné vody a vyhledat lékařské ošetřenípři zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně omýt vodou a mýdlem
při nadýchání prachu: přerušit práci ve všech případech, kdy inhalace vyvolává příznaky (např. kašel)
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a po požití vždy vyhledejte lékařské ošetření. Lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.

Ozvěte se nám