Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

SUPERFOSFÁT

Obal superfosfát 5 kg
265.55 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
343.35 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

SUPERFOSFÁT - univerzální fosforečné hnojivo

Superfosfát patří mezi základní fosforečná hnojiva pro krytí potřeby fosforu v půdě a zajištění a udržení stálých a vysokých sklizní. Dostatek fosforu urychluje zrání, podopruje nasazení květů a přispívá k tvrorbě pevných pletiv. Superfosfát se dodává granulovaný ve formě šedých až šedohnědých granulí. Obsahuje jako hlavní součást monokalciumfosfát, rozpustný ve vodě.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Použití

Superfosfát je hnojivo určené k základnímu hnojení ke všem plodinám a na všech druzích půd. Používá se jako součást výživy rostlin fosforem formou základního hnojení brzy na jaře a na podzim, nejlépe v kombinaci s hnojením organickými hnojivy, kompostem či hnojem. Nepoužívá se na pozemky s pH nižším než 5,5.

Technické parametry

fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %min. 17,0 %
fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %min. 15,8 %

Doporučené dávkování

zelenina200 - 400 g/10m2
luštěniny250 g/10m2
mladé ovocné stromky200 - 300 g/10m2
plodné ovocné stromky500 g/10m2
kukuřice400 g/10m2
brambory400 - 600 g/10m2
vinná réva500 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318: Způsobuje vážné poškození očí

GSH05 korozivní

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo obličeje
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vymývejte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci

Nebezpečné složky:

dihydrogenfosforečnan vápenatý (ES 231-837-1)

Ozvěte se nám