Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

SÍRAN AMONNÝ

Obal síran amonný 5 kg
234.46 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
162.79 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

SÍRAN AMONNÝ - dlouhodobě působící dusíkaté hnojivo s obsahem síry

Síran amonný je dusíkaté hnojivo s dlouhodobě působícím dusíkem a významným obsahem síry. Je vhodný k základnímu hnojení na podzim a k plodinám, které snáší kyselou reakci. Síran amonný je bílá až našedlá krystalická látka, která se snadno rozpouští ve vodě. Hnojivo má sklon již při malých změnách vlhkosti a teploty ke ztvrdnutí.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Použití

Síran amonný se používá ke všem plodinám. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození. Při hnojení ovocných dřevin je vhodná jeho kombinace s fosforečnými a draselnými hnojivy. Je velmi výhodný při pěstování brambor a plodin vyžadujících vysoký obsah síry, tj. cibulová zelenina, košťálová zelenina, křen.

Technické parametry

amonný dusík jako N v %min. 20,0
síranová síra jako S v %min. 23,0

Doporučené dávkování

cibulová zelenina300 - 400 g/10m2
kapusta, zelí, růžičková kapusta600 g/10m2
květák, kedlubny400 g/10m2
ovocné dřeviny, drobné ovoce200 - 300 g/10m2
brambory500 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

GSH07 dráždivý

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Nebezpečné složky:

dusičnan vápenatý (ES 233-332-1)

Ozvěte se nám