Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

MOČOVINA

Obal močovina 5 kg
150.66 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
376.16 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
207.08 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

MOČOVINA - univerzální dlouhodobě působící dusíkaté hnojivo

Močovina je univerzální dusíkaté hnojivo pro hnojení základní živinou - dusíkem. Dusík patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty - bílkoviny. Nedostatek snižuje růst rostliny, omezuje tvorbu chlorofylu, bílkovin a enzymů. Močovina (diamid kyseliny uhličité) je dodávána ve formě bílých granulí, lehce rozpustných ve vodě. Je povrchově upravena proti spékavosti.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti 50 kg, v žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Použití

Močovina se používá jako dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k základnímu hnojení, tj. před setím, případně s ní přihnojujeme v době vegetace. Močovina je hnojivo používané téměř pro všechny plodiny a na všech druzích půd.

Technické parametry

Celkový dusík jako N v %min. 44,0
Obsah biuretu v %max. 1,2

Doporučené dávkování

zelenina, ovoce:
mrkev, salát, špenát100 - 150 g/10m2
cibule, česnek, petržel180 - 230 g/10m2
kapusta, květák, zelí270 - 350 g/10m2
okurky, paprika, rajčata160 - 200 g/10m2
celer, kedlubny, pór230 - 280 g/10m2
drobné ovoce, jahody, rybíz50 - 160 g/10m2
ovocné stromy:
mladé stromky30 - 160 g/10m2
plodné stromy100 - 180 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci

Ozvěte se nám