Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

LEDEK VÁPENATÝ

Obal ledek vápenatý 5 kg
Obal ledek vápenatý 5 kg nový
245.48 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
379.71 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

LEDEK VÁPENATÝ (LV 15) - granulované rychle působící dusíkaté hnojivo s obsahem vápníku

Ledek vápenatý je dusíkaté hnojivo pro hnojení základní živinou - dusíkem. Dusík patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty - bílkoviny. Nedostatek snižuje růst rostliny, omezuje tvorbu chlorofilu, bílkovin a enzymů. Ledek vápenatý tvoří bílé až našedlé granule obsahující dusičnan vápenatý a asi 10 % dusičnanu amonného. Na vzduchu rychle vlhne a dobře se rozpouští i v malém množství vody.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Použití

Ledek vápenatý je hnojivo vhodné pro všechny plodiny a kultury s výjimkou azalek, rododendronů a kanadských borůvek, je určené k výživě ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Aplikuje se zejména na list při přihnojování během vegetace, působí rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselých půdách, neboť vápník zmírňuje účinek půdní kyselosti.

Technické parametry

Celkový dusík jako N v %min. 15,0
Obsah vápníku jako Ca2+ v %min. 20,0

Doporučené dávkování

ZeleninaOvoce
košťáloviny180 - 360 g/10m2jádroviny180 - 360 g/10m2
kořenová180 - 360 g/10m2peckoviny180 - 360 g/10m2
plodová180 - 240 g/10m2drobné ovoce180 - 360 g/10m2
bramborydo 180 g/10m2jahody200 - 600 g/10m2
cibulovádo 180 g/10m2vinná réva50 - 100 g/10m2
luskovinydo 140 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

GSH05 korozivní

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Nebezpečné složky:

dusičnan vápenatý (ES 233-332-1)

Ozvěte se nám