Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

LEDEK AMONNÝ S DOLOMITEM

265.98 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
157.67 KB
·
pdf
·
Aktualizováno 18. 2. 2023
Ing. Aleš ŽÁK
Výroba a obchod Hobby agro & Chemie

LEDEK AMONNÝ S DOLOMITEM (LAD 27) - dusíkaté hnojivo k základnímu hnojení a přihnojování během vegetace

Ledek amonný s dolomitem je dusíkaté hnojivo pro hnojení základní živinou - dusíkem, obsahující navíc vápník a hořčík. Tvoří jej směs dusičnanu amonného s jemně mletým dolomitickým vápencem. Obsahuje polovinu dusíku v rychle působící dusičnanové (nitrátové) formě a polovinu ve čpavkové (amoniakální) formě. Kombinace dvou forem dusíku umožňuje používání ledku amonného s dolomitem jak k hnojení před setím nebo výsadbou, tak i v době vegetace rostlin.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do sáčků z PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a kartónů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Použití

Ledek amonný s dolomitem obsahuje dusičnanový a amonný dusík. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování během vegetace. Je vhodný pro všechny plodiny s výjimkou azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

Technické parametry

celkový dusík jako N v % (1/2 dusičnanový, 1/2 amoniakální)min. 26,2
CaCO3 + MgCO3 v %min. 20,0

Doporučené dávkování

plodiny a kulturyzákladní hnojenípřihnojování během vegetace
košťáloviny200 - 400 g/10m2100 - 200 g/10m2
kořenová zelenina100 - 300 g/10m2100 - 200 g/10m2
plodová zelenina150 - 250 g/10m2100 - 150 g/10m2
cibulová zelenina100 - 300 g/10m2do 100 g/10m2
listová zelenina50 - 100 g/10m2do 100 g/10m2
luskoviny75 - 100 g/10m2do 75 g/10m2
jádroviny a peckoviny50 - 300 g/10m2100 - 200 g/10m2
keřové drobné ovocedo 250 g/10m2100 - 200 g/10m2
jahodydo 250 g/10m2do 200 g/10m2
vinná réva70 - 140 g/10m230 - 60 g/10m2
ořech a líska100 - 200 g/10m2
tráva na píci300 g/10m22 x 200 g/10m2
ranné brambory200 - 300 g/10m2do 100 g/10m2
okrasné keře a stromy150 g/10m2150 g/10m2
kukuřice300 g/10m2200 g/10m2

(Orientační pomůcka pro dávkování: zarovnaná 0,5 litrová odměrka = 475 - 500 g; plná polévková lžíce = 35 - 36 g; čajová lžička = 8 g hnojiva)

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

GSH05 korozivní

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Ozvěte se nám