Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

Hořká sůl

HOŘKÁ SŮL - hořečnaté hnojivo síranového typu

Hořká sůl je hořečnaté hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace s aplikací postřikem roztoku na list. Hořká sůl je hořečnaté hnojivo určené pro přihnojování kultur zeleniny, ovocných stromů a stromků, vinné révy, konifer a okrasných rostlin. Hořká sůl je rychle působící hořečnaté hnojivo určené pro okamžité doplnění hořčíku ve výživě rostlin během vegetace. Hořčík je důležitý prvek výživy, ovlivňující příjem a využití půdní zásoby fosforu, ovlivňuje vybarvení a vzhled okrasných jehličnanů a konifer. Jeho nedostatek se projevuje zejména u jabloní a vinné révy místním žloutnutím listů s následným poškozením a snížením úrody plodů, neatraktivním vzhledem a poruchami růstu okrasných jehličnanů, konifer.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do sáčků z PE folie s etiketou s uvedeným návodem k použití, hmotnost navážky hnojiva 1 kg, 25 kg a 50 kg, nebo podle dohody. Malospotřebitelské sáčky jsou skupinově baleny do papírových pytlů či kartonů a tyto jsou paletizovány. Podle dohody je hnojivo pro pěstitele, zemědělce, vinaře či školkařské závody dodáváno v PE pytlích po 50 kg.

Použití

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2 až 5 % koncentraci (20 – 50 g na 1litr vody v množství 25g hnojiva/10m2) na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin. Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. Hořká sůl je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat. Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Dochází při tom k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě. Tato vlastnost je pro tuto sůl typická.

Technické parametry

hořčík jako MgO v % min 16,0 %
síra jako SO42- v % min. 33,0 %

Doporučené dávkování

ovoce (do tvorby plodů) 2 až 3 krát v 2 %
vinná réva (po odkvětu) 1 až 2 krát v 3-5 %
konifery 1 až 2 krát v 2-3 %
zelenina
v období max. přírůstků
1 až 2 krát v 2-3 %
brambory (do květu) 1 až 2 krát v 2-3 %
luskoviny 1 až 2 krát v 5 %

(200 g, 300 g resp. 500 g hnojiva hořké soli rozpuštěním v 10 litrech vody poskytne 2%, 3% resp. 5% roztok)

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci

Ozvěte se nám