Hobby
Plant

Pěstitelská hnojiva, spotřební chemie, zahradní substráty, přípravky na ochranu rostlin

CERERIT®

CERERIT® - komplexní bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky

CERERIT® je kombinované bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Obsahuje základní živiny (dusík, fosfor, draslík), dále hořčík a stopové prvky (bor, molybden, zinek, měď). Svým složením patří CERERIT® ke komplexním hnojivům zajišťujícím rostlinám všechny důležité živity potřebné pro jejich vývoj a růst. Z celého sortimentu průmyslových hnojiv je CERERIT® nejpoužívanější hnojivo mezi zahrádkáři a pěstiteli.

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a kartónů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg, nebo i volně ložené.

Použití

CERERIT® je bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace. Po rozpuštění je vhodný k hnojení zálivkou.

Technické parametry

Celkový dusík jako N v %min. 6,9
Fosfor rozpustný ve vodě
a neutr. citranu amonném
jako P2O5 v %
min. 11,9
Fosfor rozpustný ve vodě
jako P2O5 v %
min. 6,5
Draslík jako K2O v %min. 9,9
Hořčík jako Mg0 v %min. 1,0
Součet živin v %min. 30,1
Bor v %od 0,03 do 0,09
Molybden v %od 0,003 do 0,009
Měď v %od 0,004 do 0,012
Zinek v %od 0,008 do 0,024
Chloridy jako Cl- v %max. 1,0

Doporučené dávkování

Zelenina
košťáloviny400 - 1.000 g/10m2
kořenová200 - 600 g/10m2
plodová400 - 600 g/10m2
brambory300 - 500 g/10m2
okrasné rostliny100 - 300 g/10m2
Ovoce
jádroviny500 - 600 g/10m2
peckoviny300 - 500 g/10m2
drobné ovoce300 - 1.000 g/10m2
chmel200 - 600 g/10m2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318: Způsobuje vážné poškození očí

GSH05 korozivní

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo obličeje
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vymývejte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.
P310 Okamžitě volejte lékaře
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci

Nebezpečné složky:

dihydrogenfosforečnan vápenatý (ES 231-837-1)
C 16-18 alkylaminy (ES 292-550-5)

Ozvěte se nám