GSH NPK 10-10-10 (Česko)

Hnojivo NPK(S) 10-10-10(-13)

Hnojivo je určeno k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní před setím. Použití tohoto hnojiva během vegetace je omezené. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. Je vhodné pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic, vinic a pěstebních školek.

Podmínky pro skladování

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označenya názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Doba použitelnosti: 24 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Použití

NPK 10-10-10+13S je vhodné pro hnojení plodin pěstovaných na půdách se středními až dobrými zásobami těchto živin v půdě. Pěstované plodiny by se měly vyznačovat nižšími nároky na draslík. Uplatní se k hnojení plodin sklizených na zeleno (krmiva, listové zeleniny).

Technické parametry

Amonný dusík jako N v %10,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %10,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %8,5
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %10,0
Síra jako SO3 v %32,0

Doporučené dávkování

KulturaDávka v kg/ha
Jarní obiloviny500 - 1.000
Ranné brambory600 - 800
Konzumní a prům. brambory900 - 1.300
Cukrovka, silážní kukuřice300 - 800
Sady v plné plodnosti (peckoviny, jádroviny)700 - 1.100
Drobné ovoce (angrešt, rybíz)500 - 800
Rajčata, salát, špenát, petržel400 - 600
Květák, mrkev, zelí, kedlubny700 - 900
Celer, kapusta hlávková1.000 - 1.500
Nízkoprodukční trávníky300 - 500
Přirozené travní porosty (produkční)600 - 900

Pokyny pro bezpečnost a ochranu při práci

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

GSH05 korozivní

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci

Nebezpečné složky:

Superfosfát - dihydrogenfosforečnan vápenatý (ES 231-837-1) a C16-C18 alkylaminy

Ozvěte se nám